Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1184152

BroadBit Slovakia s.r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 1184152
 • Vydaný 16.4.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 77 z roku 2021 23.4.2021
 • Úpadca BroadBit Slovakia s.r.o. v likvidácii
  IČO: 43854290
  Eőtvősova ul.12
  94501   Komárno
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BroadBit Slovakia s.r.o. v likvidácii, so sídlom Eötvösova ul. 12, 945 01 Komárno, IČO: 43 854 290, zastúpeného likvidátorom: JUDr. Róbert Hipp, MBA, so sídlom kancelárie Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka BroadBit Slovakia s.r.o. v likvidácii, so sídlom Eötvösova ul. 12, 945 01 Komárno, IČO: 43 854 290, takto

Rozhodnutie

Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka BroadBit Slovakia s.r.o. v likvidácii, so sídlom Eötvösova ul. 12, 945 01 Komárno, IČO: 43 854 290.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 31K/2/2021
 • ICS 4121204236
 • Vydal Mgr. Marek Janigloš
 • Vydal FN sudca