Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1097232

Tae Young Euro s.r.o.

 • Konanie č. 1097232
 • Vydaný 27.4.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 84 z roku 2021 4.5.2021
 • Úpadca Tae Young Euro s.r.o.
  IČO: 50805118
  Kukučínova 2790
  02401   Kysucké Nové Mesto
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tae Young Euro s.r.o., Na stanicu 22, 010 09 Žilina, IČO: 50 805 118, správcom ktorého je: JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie Štrková 95/1, 010 01 Žilina, takto

Rozhodnutie

Súd u k l a d á obchodnej spoločnosti TOPA STAV s.r.o., 017 01 Sverepec 446, IČO: 46 308 326 v lehote 40 dní od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, podať žalobu voči JUDr. Lenke Maďarovej, so sídlom kancelárie Štrková 95/1, 010 01 Žilina, správcovi konkurznej podstaty úpadcu: Tae Young Euro s.r.o., Na stanicu 22, 010 09 Žilina, IČO: 50 805 118, na Okresnom súde Žilina na vylúčenie súpisových zložiek majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v doplnení súpisu majetku všeobecnej podstaty dňa 30.10.2020, Obchodný vestník č. 210/2020, pod položkou:

1) Stavba - Skladová hala s administratívou, postavená na parcele KN-C č. 12853/3 s príslušenstvom, oplotením, prípojkami, prístreškami a pod., zapísaná na LV č. 7125, obec: Krásno nad Kysucou, katastrálne územie: Krásno nad Kysucou, spoluvlastnícky podiel: 1/1,

2) Pozemok - parcela KN-C č. 12853/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 890 m2, zapísaný na LV č. 7125, obec: Krásno nad Kysucou, katastrálne územie: Krásno nad Kysucou, spoluvlastnícky podiel: 1/1,

3) Pozemok - parcela KN-C č. 12853/1 - trvalý trávny porast o výmere 6450 m2, zapísaný na LV č. 7125, obec: Krásno nad Kysucou, katastrálne územie: Krásno nad Kysucou, spoluvlastnícky podiel: 1/1,

4) Pozemok - parcela KN-C č. 12853/2 - trvalý trávny porast o výmere 287 m2, zapísaný na LV č. 7125, obec: Krásno nad Kysucou, katastrálne územie: Krásno nad Kysucou, spoluvlastnícky podiel: 1/1,

5) Pozemok - parcela KN-C č. 12853/4 - ostatná plocha o výmere 1529 m2, zapísaný na LV č. 7125, obec: Krásno nad Kysucou, katastrálne územie: Krásno nad Kysucou, spoluvlastnícky podiel: 1/1,

6) Pozemok - parcela KN-C č. 6417/385 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 810 m2, zapísaný na LV č. 7125, obec: Krásno nad Kysucou, katastrálne územie: Krásno nad Kysucou, spoluvlastnícky podiel: 1/1,

7) Pozemok - parcela KN-C č. 6417/391 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2, zapísaný na LV č. 7125, obec: Krásno nad Kysucou, katastrálne územie: Krásno nad Kysucou, spoluvlastnícky podiel: 1/1.

Súd p o u č u j e obchodnú spoločnosť TOPA STAV s.r.o., 017 01 Sverepec 446, IČO: 46 308 326, že pokiaľ žaloba nie je podaná včas (v stanovenej lehote), predpokladá sa, že zahrnutie uvedených vecí do súpisu je nesporné.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/6/2019
 • ICS 5119207889
 • Vydal JUDr. Gabriela Bargelová
 • Vydal FN sudca