Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1193734

RAMIRO s.r.o.

 • Konanie č. 1193734
 • Vydaný 3.6.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 111 z roku 2021 10.6.2021
 • Úpadca RAMIRO s.r.o.
  IČO: 36559202
  Krátka 7
  93401   Levice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: RAMIRO s.r.o. v konkurze, IČO: 36 559 202, so sídlom: Krátka 7, 934 01 Levice, ktorého správcom je JUDr. Ing. Petra Štofková, so sídlom kancelárie: Pribinova 9, 940 01 Nové Zámky, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto

Rozhodnutie

Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 32K/11/2015-349, zo dňa 22.06.2015, na majetok úpadcu: RAMIRO s.r.o., IČO: 36 559 202, so sídlom: Krátka 7, 934 01 Levice, z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v Bratislave.

Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku (CSP), podľa ktorého, ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.

Podľa § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Podľa § 364 CSP, rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

Podľa § 365 ods. 3 CSP, odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 32K/11/2015
 • ICS 4115205337
 • Vydal JUDr. Boris Gál
 • Vydal FN sudca