Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1193939

CL TREND s.r.o.

 • Konanie č. 1193939
 • Vydaný 7.6.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 112 z roku 2021 11.6.2021
 • Úpadca CL TREND s.r.o.
  IČO: 31449247
  Gúgska 136
  94001   Nové Zámky
 • Navrhovatelia CL TREND s.r.o.
  IČO: 31449247
  Gúgska 136
  94001   Nové Zámky
 • Daňový úrad Nové Zámky
  Kukučínova 1
  94001   Nové Zámky
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Žellova 2
  82924   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : CL TREND s.r.o., so sídlom Gúgska 136, 940 01 Nové Zámky, IČO: 31 449 247, ktorého správcom je: JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie ul. Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, o odvolaní správcu, takto

Rozhodnutie

Súd o d v o l á v a JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie ul. Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, z funkcie správcu.

Poučenie

Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 31K/34/2010
 • ICS 4110224905
 • Vydal Mgr. Gabriela Bučeková
 • Vydal FN vyšší súdny úradník