Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1055968

PEMI TRADE, s.r.o.

 • Konanie č. 1055968
 • Vydaný 4.6.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 112 z roku 2021 11.6.2021
 • Úpadca PEMI TRADE, s.r.o.
  IČO: 36206261
  Masarykova 2719/16
  08001   Prešov
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PEMI TRADE, s.r.o., so sídlom Masarykova 16, 080 01 Prešov, IČO: 36 206 261, správcom ktorého je JUDr. Stanislav Oravec, so sídlom kancelárie Hlavná 19, 080 01 Prešov o odmene a náhrade výdavkov predbežného správcu, takto

Rozhodnutie

priznáva JUDr. Lenke Jamnickej, so sídlom kancelárie Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad za výkon funkcie predbežného správcu paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- EUR, ktoré jej budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého dňa 13.10.2020 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu, položka 20/2020.

Poučenie

Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.

Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.

Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/15/2020
 • ICS 8120211943
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca