Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1041403

Progressive Homes, s r. o.

 • Konanie č. 1041403
 • Vydaný 7.6.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 112 z roku 2021 11.6.2021
 • Úpadca Progressive Homes, s r. o.
  IČO: 46269291
  Považská 1709/59
  91101   Trenčín
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi Progressive Home, s. r. o. so sídlom Považská 1709/59, 911 01 Trenčín, IČO 46 269 291, pr, zástupca Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. so sídlom Piaristická 46, 911 01 Trenčín, na návrh veriteľa Monika Zgútová, nar. 16.8.1972, bytom Trenčianske Mitice 33, 913 22 Trenčianske Mitice, pr. zástupca JUDr. Pavol Čičmanec - ČIPO, advokát so sídlom kancelárie Považská 1709/59, Trenčín, o návrhu dlžníka na zastavenie konkurzného konania resp. zrušenie uznesenia o začatí konkurzného konania, takto

Rozhodnutie

Návrh na zastavenie konkurzného konania resp. zrušenie uznesenia o začatí konkurzného konania sa z a m i e t a.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38K/7/2021
 • ICS 3121201796
 • Vydal JUDr. Hana Hubináková
 • Vydal FN sudca