Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1041451

Progressive Homes, s r. o.

 • Konanie č. 1041451
 • Vydaný 7.6.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 112 z roku 2021 11.6.2021
 • Úpadca Progressive Homes, s r. o.
  IČO: 46269291
  Považská 1709/59
  91101   Trenčín
Druh
Oznam
Oznam

Spisová značka: 38K/7/2021

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Okresný súd Trenčín v právnej veci

Monika Zgútová, nar. 16.08.1972, trvale bytom 913 22 Trenčianske Mitice 33

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka

Progressive Homes, s. r. o. so sídlom Považská 1709/59, 911 01 Trenčín, IČO 46 269 291

Vám o z n a m u j e, že pojednávanie určené na deň 02.07.2021 o 09,30 hod. na

Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, Trenčín do miestnosti č. dv. 121, I. posch.

je z r u š e n é z dôvodu, vzhľadom k tomu, že súd uzneseniami č.k. 38K/7/2021-153, č. k. 38K/7/2021-155 a č. k. 38K/7/2021-157 rozhodol o pristúpení ďalších troch veriteľov do konania, ku ktorým návrhom má dlžník právo sa vyjadriť v súdom určenej lehote, pričom súd musí dbať, aby bol dodržaný procesný postup podľa § 167 CSP, aby bola zachovaná spravodlivá ochrana všetkých účastníkov konania, pričom už teraz je dôvodný predpoklad, že dodržanie postupu podľa § 167 CSP (právo na repliku a dupliku) nebude možné objektívne stihnú do termínu nariadeného pojednávania.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38K/7/2021
 • ICS 3121201796
 • Vydal JUDr. Hana Hubináková
 • Vydal FN sudca