Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1041462

Progressive Homes, s r. o.

 • Konanie č. 1041462
 • Vydaný 7.6.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 112 z roku 2021 11.6.2021
 • Úpadca Progressive Homes, s r. o.
  IČO: 46269291
  Považská 1709/59
  91101   Trenčín
Druh
Oznam
Oznam

P r e d v o l a n i e d l ž n í k a

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 38K/7/2021

Okresný súd Trenčín

v právnej veci podaného návrhu

navrhovateľa Monika Zgútová, nar. 16.08.1972

Trenčianske Mitice 33

913 22 Trenčianske Mitice

na vyhlásenie konkurzu na majetok

dlžníka Progressive Homes, s.r.o.

Považská 1709/59

911 01 Trenčín

IČO 46 69 291

nariaďuje pojednávanie

na deň 27.08.2021 o 09,30 hod.

na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 121, posch. 1.,

na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.

Poučenie:

Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.

Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.

Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál splnomocnenia.

V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.

Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.

Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu.

Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.

Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.

Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.

Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.

Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že

a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,

b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami,

c) neuposlúchne príkaz súdu,

d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo

e) urobí hrubo urážlivé podanie.

Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur.

Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38K/7/2021
 • ICS 3121201796
 • Vydal JUDr. Hana Hubináková
 • Vydal FN sudca