Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1103815

K - Transport, s. r. o.

 • Konanie č. 1103815
 • Vydaný 7.6.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 112 z roku 2021 11.6.2021
 • Úpadca K - Transport, s. r. o.
  IČO: 45648131
  Predmier 272
  02354   Turzovka
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: K - TRANSPORT, s.r.o., so sídlom Predmier 272, 023 54 Turzovka, IČO: 45 648 131, správcom ktorého je: JUDr. Eva Luticová, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo, IČO: 42 396 701, značka správcu S1774, v časti o návrhu správcu na uloženie záväzného pokynu, takto

Rozhodnutie

Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 75/2021 zo dňa 21.04.2020, a to:

- položka súpisu všeobecnej podstaty č. 1 - nákladné vozidlo - ťahač návesu RENAULT MAGNUM, súpisová hodnota 6.000 eur;

- položka súpisu všeobecnej podstaty č. 2 - nákladné vozidlo - ťahač návesu RENAULT PREMIUM 420 T, súpisová hodnota 3.000 eur;

- položka súpisu všeobecnej podstaty č. 3 - nákladný náves - SCHWARZMULLER, súpisová hodnota 2.500 eur;

je správca povinný speňažovať v ponukovom konaní, pre každú súpisovú položku jednotlivo a to nasledovným spôsobom:

- Výzvu na predkladanie ponúk s podrobným opisom speňažovanej hnuteľnej veci vrátane úplných podmienok ponukového konania je správca povinný zverejniť v Obchodnom vestníku.

- Predmetné motorové vozidlo správca zároveň ponúkne na internetových portáloch, na ktorých sa bezplatne zverejňujú ponuky predávaných ojazdených motorových vozidiel. Inzerované oznámenie musí obsahovať minimálne informácie o predmete predaja s fotografiami, o lehote na podávanie záväzných ponúk a o možnosti poskytnutia bližších informácií o predmete predaja, pričom zároveň bude doplnený o odkaz na podmienky ponukového konania zverejnené v príslušnom Obchodnom vestníku. Realizáciu inzerátu na internete je správca povinný zabezpečiť tak, aby záujemcovia o kúpu ponúkaného motorového vozidla mali dostatočný čas na podanie ponuky.

- Lehota na podávanie záväzných ponúk bude stanovená na 20 dní odo dňa zverejnenia výzvy na prekladanie ponúk v Obchodnom vestníku.

- Ponuky sa budú doručovať na adresu kancelárie správcu a do elektronickej schránky správcu s tým, že takto doručené ponuky je potrebné označiť „KONKURZ K-TRANSPORT - ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“. Pričom správca ponuky doručené elektronicky s takýmto označením predmetu otvorí až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.

- Obsahové náležitosti ponuky ustanoví správca. Správca je vo výzve na predkladanie ponúk povinný poučiť záujemcov o náležitostiach, ktoré musí ponuka obsahovať.

- Za víťaznú sa považuje ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou. Ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku.

- Obálky s ponukami resp. elektronické podania doručené do elektronickej schránky správcu budú otvorené po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, o čom je správca povinný spísať úradný záznam.

- Následne správca ponuky vyhodnotí v lehote 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a o výsledku ponukového konania bude bezodkladne podrobne informovať súd.

- Správca uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý ponúkne za speňažovanú vec najvyššiu kúpnu cenu.

- Ďalšie podmienky ponukového konania, ktoré nie sú upravené týmto záväzným pokynom, je správca oprávnený stanoviť sám, pri dodržaní zásady hospodárnosti, verejnosti a transparentnosti.

V prípade neúspechu prvého kola ponukového konania je správca oprávnený ponukové konanie zopakovať, za podmienok uvedených v odôvodnení tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 7K/1/2021
 • ICS 5121200155
 • Vydal JUDr. Ing. Katarína Muráriková
 • Vydal FN sudkyňa