Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 2484118

Potraviny Kačka, a.s.

 • Konanie č. 2484118
 • Vydaný 09.06.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 114 z roku 2021 15.6.2021
 • Úpadca Potraviny Kačka, a.s.
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  98401   Lučenec
 • Navrhovatelia Potraviny Kačka, a.s.
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  98401   Lučenec
 • BEATOW PARTNERS s. r. o.
  IČO: 36868841
  Panenská 23
  81103   Bratislava
 • Martin Kováčik
  IČO: 48485357
  Tajovského 3
  97401   Banská Bystrica
 • Katarína Tkáčová
  IČO: 48485357
  Záhradná 863/8
  96212   Detva
 • LawService Recovery, k.s.
  IČO: 48485357
  Stráž 223
  96001   Zvolen
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Potraviny Kačka, a.s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Stráž 223, o návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto

Rozhodnutie

P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (SR - Daňový úrad Banská Bystrica) na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na základe Zmluvy o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2020 zo dňa 18. 11. 2020 v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 1 517 702,25 eura, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 950, 951, 4950, 5113, 5500 a 5501

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh)

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 2K/12/2019
 • ICS 6119357581
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN sudca