Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1109858

NOVÁ DREVINA s.r.o.

 • Konanie č. 1109858
 • Vydaný 14.7.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 139 z roku 2021 21.7.2021
 • Úpadca NOVÁ DREVINA s.r.o.
  IČO: 30226813
  Bytčická 89
  01001   Žilina
 • Navrhovatelia NOVÁ DREVINA s.r.o.
  IČO: 30226813
  Bytčická 89
  01001   Žilina
 • Daňový úrad Žilina
  Janka Kráľa 2
  01001   Žilina
 • Michal Brož
  A. Bernoláka 6
  03401   Ružombrok
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: NOVÁ DREVINA s. r. o., so sídlom Bytčická 89, 010 01 Žilina, IČO: 30 226 813, správcom ktorého je JUDr. Michal Brož, so sídlom kancelárie A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, značka správcu: S1490, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto

Rozhodnutie

Konkurz na majetok úpadcu: NOVÁ DREVINA s. r. o., so sídlom Bytčická 89, 010 01 Žilina, IČO: 30 226 813, pre nedostatok majetku zrušuje.

Správcovi odmenu z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty a náhradu výdavkov nepriznáva.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.

V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 102 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii).

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/23/2012
 • ICS 5112228904
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN sudca