Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1073063

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

 • Konanie č. 1073063
 • Vydaný 25.3.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 63 z roku 2022 31.3.2022
 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s.
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712   Bánovce nad Bebravou
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa obchodnej spoločnosti Deff Team s.r.o. v likvidácii, so sídlom Nobelova 6, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO 50 101 412, v mene ktorého koná likvidátor Lucia Ferancová, trvale bytom 900 86 Jablonec 370, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnej spoločnosti ZORNICA BANKO FASHION a.s. so sídlom Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, IČO 34 142 568, takto

Rozhodnutie

Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti ZORNICA BANKO FASHION a.s. so sídlom Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, IČO 34 142 568.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.).

Začatie konkurzného konania má tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,

d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,

e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38K/7/2022
 • ICS 3122201143
 • Vydal JUDr. Hana Hubináková
 • Vydal FN sudca