Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 2827593

AB stav, s.r.o.

 • Konanie č. 2827593
 • Vydaný 31.03.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 67 z roku 2022 6.4.2022
 • Úpadca AB stav, s.r.o.
  IČO: 36003760
  Skuteckého 21
  97401   Banská Bystrica
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka AB stav, s.r.o., so sídlom Skuteckého 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 003 760, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 3582/S, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

Rozhodnutie

Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi AB stav, s.r.o., so sídlom Skuteckého 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 003 760, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 3582/S.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 7K/3/2022
 • ICS 6122234788
 • Vydal JUDr. Katarína Kochan Morová
 • Vydal FN sudca