Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1073966

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

 • Konanie č. 1073966
 • Vydaný 4.4.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 69 z roku 2022 8.4.2022
 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s.
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712   Bánovce nad Bebravou
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa obchodnej spoločnosti Deff Team s.r.o. v likvidácii, so sídlom Nobelova 6, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO 50 101 412, v mene ktorého koná likvidátor Lucia Ferancová, trvale bytom 900 86 Jablonec 370, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnej spoločnosti ZORNICA BANKO FASHION a.s. so sídlom Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, IČO 34 142 568, takto

Rozhodnutie

I. Dlžník sa vyzýva, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu spolu s týmto uznesením vyjadril k návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil:

- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní,

- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,

- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,

- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,

- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov, ktorých lehota splatnosti uplynie do 30 dní, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie,

- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov po lehote splatnosti nie viac ako 30 dní, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne splnenie do 30 dní od uplynutia lehoty ich splatnosti,

- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov, ktoré sú splatné na požiadanie (na videnie), pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie, ak by sa o ich splatenie požiadalo nasledujúci deň.

II. Dlžník sa poučuje, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd po splnení zákonných podmienok vyhlási na jeho majetok konkurz.

III. Dlžník sa poučuje, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie (zák. č. 7/2005 Z.z.), alebo uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, alebo ak zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1 Trestného zákona) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1 Trestného zákona).

IV. Dlžník sa vyzýva, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.

V. Dlžník sa vyzýva, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia predložil súdu posledných päť účtovných závierok.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38K/7/2022
 • ICS 3122201143
 • Vydal JUDr. Hana Hubináková
 • Vydal FN sudca