Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1073977

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

 • Konanie č. 1073977
 • Vydaný 4.4.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 69 z roku 2022 8.4.2022
 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s.
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712   Bánovce nad Bebravou
Druh
Oznam
Oznam

P r e d v o l a n i e d l ž n í k a

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 38K/7/2022

Okresný súd Trenčín

v právnej veci podaného návrhu

navrhovateľa Deff Team, s.r.o.,

Nobelova 6

831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

IČO 50 101 412

na vyhlásenie konkurzu na majetok

dlžníka ZORNICA BANKO FASHION, a.s.

Textilná 4

957 12 Bánovce nad Bebravou

IČO 34 142 568

nariaďuje pojednávanie

na deň 10.06.2022 o 09,30 hod.

na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 121, posch. 1.,

na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.

Poučenie:

Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.

Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.

Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál splnomocnenia.

V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.

Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.

Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu.

Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.

Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.

Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.

Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.

Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že

a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,

b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami,

c) neuposlúchne príkaz súdu,

d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo

e) urobí hrubo urážlivé podanie.

Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur.

Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38K/7/2022
 • ICS 3122201143
 • Vydal JUDr. Hana Hubináková
 • Vydal FN sudca