Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1073983

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

 • Konanie č. 1073983
 • Vydaný 4.4.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 69 z roku 2022 8.4.2022
 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s.
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712   Bánovce nad Bebravou
Druh
Oznam
Oznam

UPOVEDOMENIE

o určení termínu pojednávania

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 38K/7/2022

Okresný súd Trenčín

v právnej veci podaného návrhu

navrhovateľa Deff Team, s.r.o.,

Nobelova 6

831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

IČO 50 101 412

na vyhlásenie konkurzu na majetok

dlžníka ZORNICA BANKO FASHION, a.s.

Textilná 4

957 12 Bánovce nad Bebravou

IČO 34 142 568

nariaďuje sa pojednávanie

na deň 10.06.2022 o 09,30 hod.

na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 121, posch.1.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ZORNICA BANKO FASHION, a.s.

veriteľ č. 1: Sociálna poisťovňa,

2: Všeobecná zdravotná poisťovňa,

3: Daňový úrad,

4: Union - zdravotná poisťovňa,

5: Advokátska kancelária Balázs Fabián, s.r.o.,

6: Online BN, s.r.o.,

7: eterna, s.r.o.,

8: Československá obchodná banka, a.s.

o nariadenom pojednávaní.

Upovedomený veriteľ má právo zúčastniť sa pojednávania.

V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie doneste listiny, ktoré sa vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny, ktoré má dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávanie odvolať.

Podľa § 149 CSP, Prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia, popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie dôkazov a hmotnoprávne námietky.

Podľa § 150 ods. 1 CSP, Strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.

Podľa § 151 ods. 1,2 CSP, Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú za nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia o predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.

Podľa § 153 ods. 1,2,3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci samej.

Podľa § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38K/7/2022
 • ICS 3122201143
 • Vydal JUDr. Hana Hubináková
 • Vydal FN sudca