Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1148229

TNŽ, s.r.o.

 • Konanie č. 1148229
 • Vydaný 11.4.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 74 z roku 2022 19.4.2022
 • Úpadca TNŽ, s.r.o.
  IČO: 36469467
  Horný val 8/17
  01001   Žilina
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TNŽ, s.r.o. so sídlom Horný val 8/17, 010 01 Žilina, IČO: 36 469 467 , takto

Rozhodnutie

Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: TNŽ, s.r.o. so sídlom Horný val 8/17, 010 01 Žilina, IČO: 36 469 467.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu;

d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje

e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/10/2022
 • ICS 5122202800
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN sudca