Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1149981

TNŽ, s.r.o.

 • Konanie č. 1149981
 • Vydaný 25.4.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 82 z roku 2022 29.4.2022
 • Úpadca TNŽ, s.r.o.
  IČO: 36469467
  Horný val 8/17
  01001   Žilina
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TNŽ, s.r.o. so sídlom Horný val 8/17, 010 01 Žilina, IČO: 36 469 467 , takto

Rozhodnutie

I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu doručovanému mu spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, vo dvoch vyhotoveniach. Pritom je potrebné, aby predložil najmä:

- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania, t.j. 20.04.2022 tridsať dní v omeškaní,

- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, t.j. 20.04.2022

- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 20.04.2022 a v deň predloženia tejto informácie súdu,

- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.

II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Povinnosti, ktoré sú dlžníkovi v začatom konkurznom konaní uložené zákonom alebo súdom na základe zákona je potrebné dodržiavať, keďže ich nedodržanie môže byť sankcionované aj prostriedkami trestného práva.

III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 03.05.2022 o 09:00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva navrhovateľa a dlžníka, aby sa na pojednávanie dostavili.

IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.

V. Upovedomuje veriteľa dlžníka: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, že vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka sa koná dňa 03.05.2022 o 09:00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2, pojednávanie.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/10/2022
 • ICS 5122202800
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN sudca