Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1150267

TNŽ, s.r.o.

 • Konanie č. 1150267
 • Vydaný 26.4.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 83 z roku 2022 2.5.2022
 • Úpadca TNŽ, s.r.o.
  IČO: 36469467
  Horný val 8/17
  01001   Žilina
Druh
Oznam
Oznam

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 3K/10/2022

PREDVOLANIE

Vo veci

navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, 010 01 Žilina,

dlžníka: TNŽ, s.r.o. so sídlom Horný val 8/17, 010 01 Žilina, IČO: 36 469 467,

o návrh na vyhlásenie konkurzu

predvolávame Vás na pojednávanie na deň 31. 5. 2022 o 9:00 hod.

na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina v miestnosti č. dv.: 2 posch.: prízemie.

Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.

Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).

Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.

Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a § 278 CSP).

Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.

Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183 CSP).

Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).

Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!

JUDr. Jaroslav Macek

sudca

V Žiline, dňa 25. 4. 2022

Za správnosť vyhotovenia: Jana Janušová

P O U Č E N I E

Súd dlžníka ďalej poučuje, že pre doručenie predvolania na nariadený termín pojednávania sa považuje za rozhodný dátum nasledujúci deň po zverejnení predvolania v Obchodnom vestníku podľa § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 7/2005 Z.z., v spojení s § 199 ods. 4 a §199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z., a to bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia (napr. poštou).

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/10/2022
 • ICS 5122202800
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN sudca