Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1152450

TD improve, s.r.o.

 • Konanie č. 1152450
 • Vydaný 9.5.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 92 z roku 2022 13.5.2022
 • Úpadca TD improve, s.r.o.
  IČO: 46701109
  Cesta k lesu 10288/22
  03601   Martin
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TD improve, s.r.o., so sídlom Cesta k lesu 10288/22, 036 01 Martin, IČO: 46 701 109, správcom ktorého je: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., so sídlom kancelárie Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto

Rozhodnutie

I. Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu TD improve, s.r.o., so sídlom Cesta k lesu 10288/22, 036 01 Martin, IČO: 46 701 109, pre nedostatok majetku.

II. Správcovi odmenu a náhradu výdavkov n epriznáva.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.

Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis, spisová značka) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 102 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii).

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 9K/4/2018
 • ICS 5118211701
 • Vydal Mgr. Antónia Ďuranová
 • Vydal FN sudkyňa