Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 2875972

BLUE OPTIK, spol. s.r.o.

 • Konanie č. 2875972
 • Vydaný 18.05.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 99 z roku 2022 24.5.2022
 • Úpadca BLUE OPTIK, spol. s.r.o.
  IČO: 36637840
  Lazovná 69
  97401   Banská Bystrica
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BLUE OPTIK, spol. s r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Lazovná 69, IČO: 36 637 840, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 10434/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Eva Háberová, so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen, takto

Rozhodnutie

I. O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty JUDr. Evu Háberovú, so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen.

II. U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.

III. Z v o l á v a schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) na deň 24. 06. 2022 o 10.00 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č. 203, 1. poschodie Okresného súdu Banská Bystrica, Skuteckého 28, s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov

2. Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR

3. Voľba veriteľského výboru

4. Záver

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 2K/8/2014
 • ICS 6114202965
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN sudca