Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1085272

CAMION, s.r.o.

 • Konanie č. 1085272
 • Vydaný 18.5.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 99 z roku 2022 24.5.2022
 • Úpadca CAMION, s.r.o.
  IČO: 36580368
  Učňovská 6
  04015   Košice - mestská časť Šaca
 • Navrhovatelia Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice
  Železničná 1
  04190   Košice
 • CAMION, s.r.o.
  IČO: 36580368
  Učňovská 6
  04015   Košice - mestská časť Šaca
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CAMION, s.r.o. v konkurze, so sídlom: Učňovská 6, 040 15 Košice - mestská časť Šaca, IČO: 36 580 368, o návrhu správcu podstaty: TETRA INSOLVENCY, k. s., so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1661, na priznanie paušálnej odmeny správcovi za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto

Rozhodnutie

Priznáva správcovi podstaty: TETRA INSOLVENCY, k. s., so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1661, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 4.600,00 EUR.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 31K/16/2020
 • ICS 7120212270
 • Vydal JUDr. Pavel Varga
 • Vydal FN sudca