Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1085322

DOM-OV Slovensko, s.r.o.

 • Konanie č. 1085322
 • Vydaný 18.5.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 99 z roku 2022 24.5.2022
 • Úpadca DOM-OV Slovensko, s.r.o.
  IČO: 46438971
  Mäsiarska 64
  04001   Košice
Druh
Oznam
Oznam

O Z N A M

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: DOM-OV Slovensko, s.r.o. v konkurze, so sídlom: Mäsiarska 64, 040 01 Košice, IČO: 46 438 971, uznesením zo dňa 23.03.2022, č. k.: 31K/1/2019-319, povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v časti postúpených pohľadávok vedených v zozname pohľadávok u správcu pod č. 41 a 45 v celkovej výške 257,77 EUR.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2022.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 31K/1/2019
 • ICS 7119200271
 • Vydal Mgr. Martin Jančáry
 • Vydal FN vyšší súdny úradník