Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1153686

LESOENVIRO, s. r. o.

 • Konanie č. 1153686
 • Vydaný 17.5.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 99 z roku 2022 24.5.2022
 • Úpadca LESOENVIRO, s. r. o.
  IČO: 43839622
  Vojtecha Tvrdého 793/21
  01001   Žilina
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LESOENVIRO, s. r. o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 43 839 622, správcom ktorého je: Mgr. Miroslava Šufáková, so sídlom kancelárie Pivovarská 1058/7, Žilina, 010 01 Žilina, značka správcu S1844, v časti o paušálnej odmene správcu, takto

Rozhodnutie

Priznáva správcovi: Insolvency Management Group k.s., so sídlom kancelárie M.R. Štefánika 73, 010 01 Žilina, IČO: 51 067 820, značka správcu: S1862, paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.300 eur.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 1K/14/2021
 • ICS 5121207025
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN sudca