Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1079858

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

 • Konanie č. 1079858
 • Vydaný 30.5.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 107 z roku 2022 3.6.2022
 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s.
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712   Bánovce nad Bebravou
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze so sídlom Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, IČO 34 142 568, pr. zast. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO 36 851 710, ktorého správcom je Mgr. Xénia Hofierková so sídlom kancelárie A. Kmeťa 357/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S1531, o poukázaní nespotrebovanej časti preddavku, takto

Rozhodnutie

U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. Xénia Hofierková so sídlom kancelárie A. Kmeťa 357/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S1531, nevyplatený preddavok vo výške 1 500,- eura na účet úpadcu zriadený za účelom konkurzu, a to z preddavku zloženého navrhovateľom - veriteľom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19 10/2022.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38K/7/2022
 • ICS 3122201143
 • Vydal JUDr. Hana Hubináková
 • Vydal FN sudca