Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1082460

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

 • Konanie č. 1082460
 • Vydaný 22.6.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 125 z roku 2022 29.6.2022
 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s.
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712   Bánovce nad Bebravou
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze so sídlom Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, IČO 34 142 568, pr. zast. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO 36 851 710, ktorého správcom je Mgr. Xénia Hofierková so sídlom kancelárie A. Kmeťa 357/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S1531, o určenie, či sa na podania prihliada ako na prihlášku takto

Rozhodnutie

I. Na podanie veriteľa Silvia Mišiaková, trvale bytom Sládkovičova 1172/34, Bánovce nad Bebravou, doručené správcovi dňa 20.06.2022, označeného ako „Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok“ sa neprihliada ako na prihlášku.

II. Na podanie veriteľa Ľubica Gunišová, trvale bytom Skačany 404, doručené správcovi dňa 20.06.2022, označeného ako „Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok“ sa neprihliada ako na prihlášku.

III. Na podanie veriteľa Katarína Utekalová, trvale bytom Svätoplukova 1154/6, Bánovce nad Bebravou, doručené správcovi dňa 20.06.2022, označeného ako „Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok“ sa neprihliada ako na prihlášku.

IV. Na podanie veriteľa Zuzana Stránska, trvale bytom K Nemocnici 36/18, Bánovce nad Bebravou, doručené správcovi dňa 20.06.2022, označeného ako „Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok“ sa neprihliada ako na prihlášku.

V. Na podanie veriteľa Marcela Gieciová, trvale bytom Vystrkov 1147/1, Bánovce nad Bebravou, doručené správcovi dňa 20.06.2022, označeného ako „Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok“ sa neprihliada ako na prihlášku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.

(§ 198 ods.1 ZKR)

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38K/7/2022
 • ICS 3122201143
 • Vydal JUDr. Hana Hubináková
 • Vydal FN sudca