Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1159472

888 s.r.o.

 • Konanie č. 1159472
 • Vydaný 24.6.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 127 z roku 2022 1.7.2022
 • Úpadca 888 s.r.o.
  IČO: 50299522
  Svätovavrinecká 13920/10
  83101   Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu voči dlžníkovi: 888 s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 299 522, správcom ktorého je: Mgr. Mária Kadáková, so sídlom kancelárie Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, IČO: 50 669 869, v časti o odmene a výdavkoch predbežného správcu Mgr. Mária Kadáková, so sídlom kancelárie Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, IČO: 50 669 869, takto

Rozhodnutie

Priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Mária Kadáková, so sídlom kancelárie Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, IČO: 50 669 869, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- eur.

U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť paušálnu náhradu výdavkov v sume 1.500,- eur predbežnému správcovi Mgr. Mária Kadáková, so sídlom kancelárie Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, IČO: 50 669 869, z preddavku zloženého navrhovateľom - dlžníkom dňa 15.02.2022 evidovaného pod položkou denníka D18 položkou registra č. 6 rok 2022, po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.

V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 1K/2/2022
 • ICS 5122200874
 • Vydal JUDr. Gabriela Bargelová
 • Vydal FN sudca