Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1262195

PE-ER cars s.r.o.

 • Konanie č. 1262195
 • Vydaný 1.8.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 151 z roku 2022 5.8.2022
 • Úpadca PE-ER cars s.r.o.
  IČO: 46007156
  Bratislavská 40
  94901   Nitra
 • Navrhovatelia PE-ER cars s.r.o.
  IČO: 46007156
  Bratislavská 40
  94901   Nitra
 • Daňový úrad
  Damborského 5
  94901   Nitra
 • Finančné riaditeľstvo SR
  IČO: 42499500
  Lazovná 63
  97401   Banská Bystrica
 • Zdychavský
  Radlinského 5
  94901   Nitra
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PE-ER cars s.r.o. so sídlom Bratislavská 40, 949 01 Nitra, IČO: 46 007 156, ktorého správcom je: LawService Recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Radlinského 2, 949 01 Nitra, IČO: 47 817 003, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom: Bratislava, Cintorínska 21, na vstup do konania, takto

Rozhodnutie

P o t v r d z u j e prevod pohľadávok v sume 5.539,20 eura pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO: 42 499 500, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99, Bratislava.

Poučenie

Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 31K/5/2020
 • ICS 4120213422
 • Vydal Mgr. Juraj Kopper
 • Vydal FN vyšší súdny úradník