Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1130773

VT PAPYRUS s.r.o.

 • Konanie č. 1130773
 • Vydaný 29.7.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 151 z roku 2022 5.8.2022
 • Úpadca VT PAPYRUS s.r.o.
  IČO: 50059131
  Hlavná 150
  09412   Vechec
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VT PAPYRUS s.r.o. v konkurze, so sídlom Hlavná 150, 094 12 Vechec, IČO: 50 059 131, správcom ktorého je 1. oddlžovacia k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 51 325 756 o odvolaní správcu z funkcie a zvolaní schôdze veriteľov na súd, takto

Rozhodnutie

I. Odvoláva 1. oddlžovacia k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 51 325 756 z funkcie správcu úpadcu.

II. Zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 06.09.2022 o 13:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. 306 s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie

2. Hlasovanie o návrhoch na nového správcu

3. Záver

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Veritelia sa na schôdzi preukazujú dokladom totožnosti, právnické osoby aj aktuálnym výpisom z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia súdu plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa (originál alebo osvedčenú fotokópiu) a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí vyplývať oprávnenie na zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasti na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 5K/5/2019
 • ICS 8119208247
 • Vydal Mgr. Alena Paveleková
 • Vydal FN sudca