Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 927246

Gustavson

 • Konanie č. 927246
 • Vydaný 29.07.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 151 z roku 2022 5.8.2022
 • Úpadca Gustavson
  IČO: 45592705
  Jilemnického 264/18
  92901   Dunajská Streda 1
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Gustavson, s.r.o., so sídlom Jilemnického 264/18, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45 592 705, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 31050/T, takto

Rozhodnutie

I. V y z ý v a dlžníka: Gustavson, s.r.o., so sídlom Jilemnického 264/18, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45 592 705, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 31050/T, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť.

II. V y z ý v a dlžníka: Gustavson, s.r.o., so sídlom Jilemnického 264/18, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45 592 705, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 31050/T, aby v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia predložil:

- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 90 dní v omeškaní,

- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,

- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,

- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 90 dní od začatia konkurzného konania.

III. V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.

IV. P o u č u j e dlžníka, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.

V. P o u č u j e dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s poukazom na ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 36K/10/2022
 • ICS 2122204635
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN sudca