Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1164000

AMAX WOOD s.r.o.

 • Konanie č. 1164000
 • Vydaný 1.8.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 151 z roku 2022 5.8.2022
 • Úpadca AMAX WOOD s.r.o.
  IČO: 51842025
  Adamovka 526/44
  02944   Rabča
Správcovia
 • Erik Končok, JUDr.
  IČO: 42180163
  Drobného 1899/25
  84101   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: AMAX WOOD s.r.o., so sídlom Adamovka 526/44, 029 44 Rabča, IČO: 51 842 025, na návrh navrhovateľa: JAFFA, s.r.o., so sídlom Kliňanská cesta 1251, 029 01 Námestovo, IČO: 36 761 371, takto

Rozhodnutie

I. U s t a n o v u j e dlžníkovi: AMAX WOOD s.r.o., so sídlom Adamovka 526/44, 029 44 Rabča, IČO: 51 842 025 predbežného správcu: JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 42 180 163.

II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežný správca je povinný vypracovávať a predkladať súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, a to do 10 dní, do 20 dní a do 30 dní od ustanovenia do funkcie, pričom záverečnú správu o zistenej majetnosti, príp. nemajetnosti dlžníka je povinný predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby táto správa mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 2K/6/2022
 • ICS 5122203304
 • Vydal JUDr. Gabriela Bargelová
 • Vydal FN sudca