Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 837704

F.B.A., s.r.o.

 • Konanie č. 837704
 • Vydaný 7.9.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 177 z roku 2022 14.9.2022
 • Úpadca F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. Hraničiarov 6/a
  85103   Bratislava
 • Navrhovatelia F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. Hraničiarov 6/a
  85103   Bratislava
 • AÇAIMANIA Europe s.r.o.
  IČO: 45481458
  Ulica Svornosti 42
  82106   Bratislava
 • MK Recovery, k.s.
  Cintorínska 22
  81108   Bratislava
 • JUDr. Vojtech Agner
  Cintorínska 22
  81108   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: F. B. A., s. r. o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651, správcom ktorého je: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn, správcu: S1690, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu, takto

Rozhodnutie

Súd pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru ukladá správcovi: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn, správcu: S1690, úpadcu: F. B. A., s. r. o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651, záväzný pokyn na speňaženie majetku úpadcu zaradeného do všeobecnej podstaty pod súpisovými položkami 1 - 43:

A. Hnuteľné veci:

1. Držiak na reproduktor + nástenný držiak, AFBDHM2, rok 2013, súpisová hodnota: 76,68 Eur

2. Monitor LED LG 42LN575S, výrobné číslo: 310MAWLBE64, rok 2013, súpisová hodnota: 390,83 Eur

3. Monitor LG 42LN5400, výrobné číslo: 311WRVZ0L903 + držiak, rok 2013, súpisová hodnota: 324,17 Eur

4. Riad sklenený - nekompletný, 2013, súpisová hodnota: 10,00 Eur

5. Mobilný telefón Samsung Keystone 2 GTE1200, rok nadobudnutia 2014, súpisová hodnota: 1,00 Eur

6. Stoličky SIGURD, 11 ks, , súpisová hodnota: 33,00 Eur

7. Držiak na reproduktor + nástenný držiak, súpisová hodnota: 5,00 Eur

8. Pracovný stôl 50446U, súpisová hodnota: 20,00 Eur

9. Podstavec s policou 50449U, súpisová hodnota: 10,00 Eur

10. Mixér Catler BL8010, súpisová hodnota: 20,00 Eur

11. Mraznička 801, súpisová hodnota: 100,00 Eur

12. Ohrievač pečiva CB20, 0,7KW/230W, súpisová hodnota: 60,00 Eur

13. Umývačka riadu NT-40, súpisová hodnota: 300,00 Eur

14. Podstolová mraznička UF200N, súpisová hodnota: 60,00 Eur

15. Chladnička podstolová, nerez UR200N, súpisová hodnota: 60,00 Eur

16. Saladeta dvojdverová S-900, súpisová hodnota: 80,00 Eur

17. Výrobník ľadu SD18A, súpisová hodnota: 100,00 Eur

18. Chladnička, súpisová hodnota: 80,00 Eur

19. Barový mixér BLE-SMOOTHIE, súpisová hodnota: 200,00 Eur

20. Trúba teplovzdušná XFT113, súpisová hodnota: 150,00 Eur

21. Konzoly pod trúbu 50448U, súpisová hodnota: 20,00 Eur

22. Hot dogovač HD-N, súpisová hodnota: 20,00 Eur

23. Elektrická platňa EFT47L, súpisová hodnota: 80,00 Eur

24. Chladená vaňa, súpisová hodnota: 250,00 Eur

25. Mlynček kávy QUAMAR M80E, súpisová hodnota: 150,00 Eur

26. Zmäkčovač vody R-08, súpisová hodnota: 80,00 Eur

27. Zmrzlinový stroj Yeti L, súpisová hodnota: 600,00 Eur

28. Vytrínková chladnička LG 300, súpisová hodnota: 80,00 Eur

29. Monitor LED LG42LN575S, súpisová hodnota: 100,00 Eur

30. Monitor LG 42LN5400 + držiak, súpisová hodnota: 80,00 Eur

31. Stôl nad umývačkou 50444U, súpisová hodnota: 50,00 Eur

32. Nábytok do kuchyne - stôl štvorcový drevený 1-7 ks, skladací stôl 1 ks, skladacie stoličky 4 ks, svetlá skladacia stolička 1ks, súpisová hodnota: 300,00 Eur

33. Batéria, súpisová hodnota: 10,00 Eur

34. Stôl nad chladničkou 50444U, súpisová hodnota: 20,00 Eur

35. Podkladňa + zásuvka v pokladni, súpisová hodnota: 50,00 Eur

36. Veľké svetlá závesné 1 ks, malé svetlá závesné 5ks, reproduktor, súpisová hodnota: 100,00 Eur

37. Rám na stôl - kovový šedý cca 180x70 cm + 4 nohy, súpisová hodnota: 10,00 Eur

38. Trezor, súpisová hodnota: 10,00 Eur

39. Digestor, súpisová hodnota: 20,00 Eur

40. Nerezový podstave + polica, súpisová hodnota: 5,00 Eur

41. Palacinkovač, súpisová hodnota: 20,00 Eur

42. Mikrovlnka, súpisová hodnota: 20,00 Eur

43. Drevené polička AFB, súpisová hodnota: 1,00 Eur

a to ako súbor hnuteľných vecí, ktorého súpisová hodnota je v celkovej výške 4156,68 Eur. Súd ukladá záväzný pokyn na speňaženie podľa § 92 ods. 1 písm. e) ZKR formou predaja iným vhodným spôsobom za nasledovných podmienok:

- Správca je povinný ponúknuť predmet speňaženia listom - výzvou subjektom, ktoré obchodujú s gastronádobami (ďalej ako záujemci“)

- Záujemcovia sú povinní do 15 dní od doručenia výzvy správcu poslať na adresu sídla kancelárie správcu: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava svoje ponuky,

- V prvom kole ponukového konania nesmie byť ponúkaná cena nižšia ako je súpisová hodnota majetku, t.j. 4.156,68 Eur,

- V druhom kole ponukového konania nesmie byť ponúkaná cena nižšia ako 70% súpisovej hodnoty majetku, t.j. 2.909,68 Eur,

- V treťom kole ponukového konania bude rozhodovať najvyššia ponúkaná kúpna cena.

- Subjekty sú povinné predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „konkurz F.B.A., s.r.o.“

- Subjekty sú oprávnené do konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania.

- Subjekty nie sú oprávnené do skončenia verejného ponukového konania ponuku meniť, môžu ju vziať späť.

- Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie ponúkaného predmetu, návrh ceny ponúkaného predmetu.

- Na ponuku, ktorá nespĺňa vyššie uvedené náležitosti, sa neprihliada.

- Otváranie obálok sa uskutoční do 3 dní od ukončenia lehoty na predkladanie ponúk.

- Správca v lehote do 3 dní od otvárania obálok ponuky vyhodnotí, pričom víťazom sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky.

- V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku. Víťazom sa potom stáva záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu ponuku.

- Správca je oprávnený odmietnuť ponuku, ak je ponúkaná cena neprimerane nízka.

- Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania ponúk všetkých záujemcov.

- Správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzvať víťaza na uzatvorenie kúpnej zmluvy a túto zmluvu v primeranej lehote uzatvoriť.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 198 ods. 1 ZKR). Toto uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/36/2016
 • ICS 1116214568
 • Vydal Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
 • Vydal FN sudca