Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1092457

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

 • Konanie č. 1092457
 • Vydaný 18.10.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 205 z roku 2022 25.10.2022
 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s.
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712   Bánovce nad Bebravou
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze so sídlom Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, IČO 34 142 568, pr. zast. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO 36 851 710, ktorého správcom je Mgr. Xénia Hofierková so sídlom kancelárie A. Kmeťa 357/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S1531 o návrhu správcu na uloženie povinnosti podať vylučovaciu žalobu, takto

Rozhodnutie

I. Súd určuje INGO TRANS PLUS, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 797/1, 924 01 Galanta, IČO 51 750 406, lehotu 30 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia na podanie žaloby na Okresný súd Trenčín proti správcovi Mgr. Xénia Hofierková so sídlom kancelárie A. Kmeťa 357/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S1531, o vylúčenie majetku zo súpisu úpadcu, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 152/2022 zo dňa 8.8.2022, zapísané v súpise majetku pod položkou č. 49 až č. 62.

II. INGO TRANS PLUS, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 797/1, 924 01 Galanta, IČO 51 750 406 sa poučuje, že pokiaľ žaloba nebude podaná včas, predpokladá sa, že zahrnutie vyššie uvedeného majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č. 152/2022 zo dňa 8.8.2022 do súpisu majetku je nesporné.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

(§ 198 ods. 1 ZKR)

Lehota na podanie vylučovacej žaloby začína plynúť, odo dňa faktického doručenia súdneho rozhodnutia oprávnenej osobe.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38K/7/2022
 • ICS 3122201143
 • Vydal JUDr. Hana Hubináková
 • Vydal FN sudca