Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1098553

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

 • Konanie č. 1098553
 • Vydaný 2.1.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 6 z roku 2023 10.1.2023
 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s.
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712   Bánovce nad Bebravou
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze so sídlom Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, IČO 34 142 568, pr. zast. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO 36 851 710, ktorého správcom je Mgr. Xénia Hofierková so sídlom kancelárie A. Kmeťa 357/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S1531, o určenie, či sa na podanie prihliada ako na prihlášku takto

Rozhodnutie

Na podanie veriteľa Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO 36 550 949, zo dňa 12.12.2022, doručené správcovi dňa 27.12.2022, označeného ako "Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok" sa neprihliada ako na prihlášku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38K/7/2022
 • ICS 3122201143
 • Vydal JUDr. Hana Hubináková
 • Vydal FN sudca