Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1100063

SLIMFAT, s. r. o. v konkurze

 • Konanie č. 1100063
 • Vydaný 19.1.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 17 z roku 2023 25.1.2023
 • Úpadca SLIMFAT, s. r. o. v konkurze
  IČO: 36345245
  Odbojárov 6
  91441   Nemšová
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu SLIMFAT, s.r.o., so sídlom Odbojárov 6, 914 41 Nemšová, IČO 36 345 245, ktorého správcom je JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová so sídlom kancelárie Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov, značka správcu S1372, o odvolaní správcu z funkcie, takto

Rozhodnutie

JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová so sídlom kancelárie Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov, značka správcu S1372, sa odvoláva z funkcie správcu.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.

(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 28K/11/2012
 • ICS 3112204671
 • Vydal Mgr. Patricie Kepeňová
 • Vydal FN sudca