Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 944596

PLYNEX

 • Konanie č. 944596
 • Vydaný 11.01.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 17 z roku 2023 25.1.2023
 • Úpadca PLYNEX
  IČO: 45553033
  Niklová huť
  92601   Sereď
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PLYNEX s. r. o., so sídlom Niklova huť, 926 01 Sereď, IČO: 45 553 033, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 41408/T, správcom ktorého je Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, IČO: 14 121 824, značka správcu: S1143, o odmene predbežného správcu, takto

Rozhodnutie

I. Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, IČO: 14 121 824, značka správcu: S1143, paušálna odmena vo výške 500,- eur a úhrada preukázaných výdavkov vo výške 27,82 eur.

II. Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi paušálnu náhradu výdavkov vo výške 527,82 Eur z preddavku evidovaného pod pol. reg. D19 21/2022, a to do 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 36K/8/2022
 • ICS 2122203820
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN sudca