Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 945288

Mdiet,

 • Konanie č. 945288
 • Vydaný 18.01.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 17 z roku 2023 25.1.2023
 • Úpadca Mdiet,
  IČO: 47209623
  Moyzesova 8
  92101   Piešťany
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mdiet, s.r.o., Moyzesova 8, 921 01 Piešťany, IČO: 47 209 623, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 32070/T, správcom ktorého je: JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, Trnava, značka správcu: S 1210, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto

Rozhodnutie

I. Súd zrušuje konkurz na majetok úpadcu: Mdiet, s.r.o., Moyzesova 8, 921 01 Piešťany, IČO: 47 209 623, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 32070/T, správcom ktorého je: JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, Trnava, značka správcu: S 1210, pre nedostatok majetku.

II. Súd nepriznáva správcovi: JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, Trnava, značka správcu: S 1210 odmenu z výťažku.

III. Súd nepriznáva správcovi: JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, Trnava, značka správcu: S 1210 náhradu hotových výdavkov.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 102 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii).

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 28K/6/2018
 • ICS 2118204842
 • Vydal JUDr. Jana Wilková
 • Vydal FN sudkyňa