Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 945278

FORT System

 • Konanie č. 945278
 • Vydaný 18.01.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 17 z roku 2023 25.1.2023
 • Úpadca FORT System
  IČO: 45269301
  Žabia ul. 1722/59
  93005   Gabčíkovo
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: FORT System s.r.o., so sídlom Žabia ul. 1722/59, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 45 269 301, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 38619/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, predbežným správcom ktorého je: JUDr. Adam Puškár, so sídlom kancelárie: Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, značka správcu: S1705, o vrátenie nespotrebovanej časti preddavku, takto

Rozhodnutie

I. Súd v r a c i a zložiteľovi preddavku, FORT System s.r.o., so sídlom Žabia ul. 1722/59, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 45 269 301, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 38619/T, nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 24/2022 vo výške 375 eura, a to do 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

II. Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vrátiť zložiteľovi preddavku, FORT System s.r.o., so sídlom Žabia ul. 1722/59, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 45 269 301, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 38619/T, nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 24/2022 vo výške 375 eura, a to do 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 23K/10/2022
 • ICS 2122204235
 • Vydal JUDr. Jana Wilková
 • Vydal FN sudkyňa