Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 945265

KIWA

 • Konanie č. 945265
 • Vydaný 18.01.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 17 z roku 2023 25.1.2023
 • Úpadca KIWA
  IČO: 34129227
  Pekárska 11
  91701   Trnava
 • Navrhovatelia KIWA
  IČO: 34129227
  Pekárska 11
  91701   Trnava
 • Erik Bilský, JUDr.
  Pekárska 11
  91701   Trnava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KIWA, spol. s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 34 129 227, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 31128/T, správcom ktorého je: JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S1477, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto

Rozhodnutie

Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: KIWA, spol. s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 34 129 227, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 31128/T po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 28K/2/2018
 • ICS 2118200950
 • Vydal JUDr. Jana Wilková
 • Vydal FN sudkyňa