Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1183926

REPROservis Kováč, s.r.o.

 • Konanie č. 1183926
 • Vydaný 18.1.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 17 z roku 2023 25.1.2023
 • Úpadca REPROservis Kováč, s.r.o.
  IČO: 36704393
  K sihoti 201/1
  03301   Podtureň
 • Navrhovatelia REPROservis Kováč, s.r.o.
  IČO: 36704393
  K sihoti 201/1
  03301   Podtureň
 • Finančné riaditeľstvo SR - Daňový úrad
  Janka Kráľa 2
  01001   Žilina
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: REPROservis Kováč, s.r.o., K sihoti 201/1, 033 01 Podtureň, IČO: 36 704 393, na návrh navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, v časti o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto

Rozhodnutie

Priznáva predbežnému správcovi: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- eur.

U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť paušálnu náhradu výdavkov v sume 1.500,- eur predbežnému správcovi I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, z preddavku zloženého navrhovateľom - veriteľom dňa 12.07.2022 evidovaného pod položkou denníka D18 položkou registra č. 37 rok 2022, po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.

V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 1K/7/2022
 • ICS 5122205797
 • Vydal JUDr. Gabriela Bargelová
 • Vydal FN sudca