Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1183917

VAT MAX s.r.o.

 • Konanie č. 1183917
 • Vydaný 18.1.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 17 z roku 2023 25.1.2023
 • Úpadca VAT MAX s.r.o.
  IČO: 31615996
  02352   Olešná 616
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči dlžníkovi: VAT MAX s. r. o., 023 52 Olešná 616, IČO: 31 615 996, na návrh navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, v časti o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto

Rozhodnutie

Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- eur.

U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť paušálnu náhradu výdavkov v sume 1.500,- eur predbežnému správcovi JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, z preddavku zloženého navrhovateľom - veriteľom dňa 04.04.2022 evidovaného pod položkou denníka D18 položkou registra č. 22 rok 2022, po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.

V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 1K/5/2022
 • ICS 5122203139
 • Vydal JUDr. Gabriela Bargelová
 • Vydal FN sudca