Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1184751

888 s.r.o.

 • Konanie č. 1184751
 • Vydaný 25.1.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 22 z roku 2023 1.2.2023
 • Úpadca 888 s.r.o.
  IČO: 50299522
  Svätovavrinecká 13920/10
  83101   Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: 888 s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 299 522, správcom ktorého je: Mgr. Mária Kadáková, so sídlom kancelárie Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, IČO: 50 669 869, takto

Rozhodnutie

Priznáva správcovi: Mgr. Mária Kadáková, so sídlom kancelárie Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, IČO: 50 669 869, paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 4.600,- eur.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané, a to v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 1K/2/2022
 • ICS 5122200874
 • Vydal JUDr. Michal Masár
 • Vydal FN vyšší súdny úradník