Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1184754

888 s.r.o.

 • Konanie č. 1184754
 • Vydaný 25.1.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 22 z roku 2023 1.2.2023
 • Úpadca 888 s.r.o.
  IČO: 50299522
  Svätovavrinecká 13920/10
  83101   Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: 888 s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 299 522, správcom ktorého je: Mgr. Mária Kadáková, so sídlom kancelárie Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, IČO: 50 669 869, takto

Rozhodnutie

Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej fotokópiu, vrátane príloh.

Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom vestníku spolu s uvedením celkového výťažku dosiahnutého v konkurze tak, aby bolo možné overiť správnosť výpočtu výšky súdneho poplatku za konkurzné konanie a správnosť výpočtu odmeny správcu zo speňaženia.

Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.

Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané, a to v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 1K/2/2022
 • ICS 5122200874
 • Vydal JUDr. Michal Masár
 • Vydal FN vyšší súdny úradník