Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1124244

IMUNA PHARM, a.s.

 • Konanie č. 1124244
 • Vydaný 28.4.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 86 z roku 2023 5.5.2023
 • Úpadca IMUNA PHARM, a.s.
  IČO: 36473685
  Jarková 269/17
  08222   Šarišské Michaľany
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa v 1. rade: ALL FLEX S.P.A., so sídlom: Via Fabrizio da Montebello 67, 47892 Acquaviva, Sanmarínska republika, IČO: IT04194760403, navrhovateľa v 2. rade: A.L. MEDI-MARKET LTD, so sídlom: Hakatif 3, 12177 Hefer Valley, 3877701 Izraelský štát, IČO: 514171917, obaja navrhovatelia práv. zast.: BERNÍK & partneri, s.r.o., so sídlom: Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 47 256 451, proti dlžníkovi: IMUNA PHARM, a.s., so sídlom: Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany, IČO: 36 473 685, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

I. V y z ý v a navrhovateľa v 1. rade, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil nasledujúci nedostatok návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného tunajšiemu súdu dňa 14.04.2023:

- doložil svoju pohľadávku jedným zo spôsobov podľa § 12 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - predmetný doklad je potrebné súdu predložiť vo forme originálu alebo úradne osvedčenej fotokópie, a to v listinnej podobe v súlade s ust. § 82l ods. 4 veta posledná zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; alternatívne v elektronickej podobe s osvedčovacou doložkou zaručenej konverzie dokumentu z listinnej podoby do novovzniknutého elektronického dokumentu v súlade s ust. § 35 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente); prípadne v elektronickej podobe so zaručeným (kvalifikovaným) elektronickým podpisom osoby, ktorá predmetný doklad vystavila, a to v súlade s ust. § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

- predložil súdu označený dôkaz - Výzvu na zaplatenie pohľadávky po splatnosti zo dňa 13.03.2023 spolu s podacím lístkom v zmysle ust. § 11 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - vo forme originálu alebo úradne osvedčenej fotokópie, a to v listinnej podobe v súlade s ust. § 82l ods. 4 veta posledná zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; alternatívne v elektronickej podobe s osvedčovacou doložkou zaručenej konverzie dokumentu z listinnej podoby do novovzniknutého elektronického dokumentu v súlade s ust. § 35 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente); prípadne v elektronickej podobe so zaručeným (kvalifikovaným) elektronickým podpisom osoby, ktorá predmetnú výzvu vystavila, a to v súlade s ust. § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 43K/11/2023 vo vyššie stanovenej lehote, v prípade listinnej podoby v dvoch rovnopisoch.

II. V y z ý v a navrhovateľa v 2. rade, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil nasledujúci nedostatok návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného tunajšiemu súdu dňa 14.04.2023:

- doložil svoju pohľadávku jedným zo spôsobov podľa § 12 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - predmetný doklad je potrebné súdu predložiť vo forme originálu alebo úradne osvedčenej fotokópie, a to v listinnej podobe v súlade s ust. § 82l ods. 4 veta posledná zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; alternatívne v elektronickej podobe s osvedčovacou doložkou zaručenej konverzie dokumentu z listinnej podoby do novovzniknutého elektronického dokumentu v súlade s ust. § 35 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente); prípadne v elektronickej podobe so zaručeným (kvalifikovaným) elektronickým podpisom osoby, ktorá predmetný doklad vystavila, a to v súlade s ust. § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

- predložil súdu označený dôkaz - Výzvu na zaplatenie pohľadávky zo dňa 14.03.2023 spolu s podacím lístkom v zmysle ust. § 11 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - vo forme originálu alebo úradne osvedčenej fotokópie, a to v listinnej podobe v súlade s ust. § 82l ods. 4 veta posledná zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; alternatívne v elektronickej podobe s osvedčovacou doložkou zaručenej konverzie dokumentu z listinnej podoby do novovzniknutého elektronického dokumentu v súlade s ust. § 35 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente); prípadne v elektronickej podobe so zaručeným (kvalifikovaným) elektronickým podpisom osoby, ktorá predmetnú výzvu vystavila, a to v súlade s ust. § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 43K/11/2023 vo vyššie stanovenej lehote, v prípade listinnej podoby v dvoch rovnopisoch.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Ak navrhovateľ nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o odmietnutí návrhu (§ 14 ZKR).

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).

Lehota je zachovaná, ak je podanie doručené najneskôr posledný deň lehoty tomu, komu je podanie určené; to neplatí, ak ide o lehotu na podanie odvolania (§ 203a ods. 3 ZKR).

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 43K/11/2023
 • ICS 8123202557
 • Vydal Mgr. Jozef Hajdu
 • Vydal FN sudca