Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3636455

1. SPS services s.r.o.

 • Konanie č. 3636455
 • Vydaný 08.06.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 113 z roku 2023 14.6.2023
 • Úpadca 1. SPS services s.r.o.
  IČO: 44262884
  SNP 1301
  96501   Žiar nad Hronom
Druh
Oznam
Oznam

U P O V E D O M E N I E

o určení termínu pojednávania

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 6K/10/2023

vo veci

navrhovateľa: Finančné riaditeľstvo SR - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13,

974 04 Banská Bystrica

a ním označeného veriteľa: 1. PNEU DT s.r.o., 962 12 Stožok 342, IČO: 43774610

2. UND - 03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106,

042 04 Košice-Juh, IČO: 31 719 163

3. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska ul. č. 21,

814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

4. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25/0,

851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436

5. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2,

851 04 Bratislava - Petržalka, IČO: 35 937 874

proti

dlžníkovi: 1. SPS services s.r.o., so sídlom SNP 1301, 965 01 Žiar nad Hronom,

IČO: 44 262 884

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

nariaďuje sa pojednávanie na deň 04. augusta 2023 o 10.15 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka 1. SPS services s.r.o., so sídlom SNP 1301, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 262 884

a to:

veriteľa: 1. PNEU DT s.r.o., 962 12 Stožok 342

2. UND - 03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, 042 04 Košice-Juh

3. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska ul. č. 21, 814 99 Bratislava

4. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25/0, 851 01 Bratislava

5. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava -

Petržalka

o nariadenom pojednávaní.

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.

V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.

Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !

Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného sporového poriadku).

Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)

Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)

Banská Bystrica 08. 06. 2023

Mgr. Zuzana A n t a l o v á, v. r.

sudca

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 6K/10/2023
 • ICS 6123309069
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN sudca