Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3227003

1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.

 • Konanie č. 3227003
 • Vydaný 11.7.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 135 z roku 2023 17.7.2023
 • Úpadca 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
  IČO: 36460869
  Ľubochnianska 2407/2
  08006   Ľubotice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Mestský súd Košice v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o., so sídlom: Ľubochnianska 2407/2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36 460 869, práv. zast.: JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA., advokát, č. SAK: 3343, so sídlom: Žižkova 6, 040 01 Košice, IČO: 35 505 249, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie takto

Rozhodnutie

Z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o., so sídlom: Ľubochnianska 2407/2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36 460 869.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie.

Začatie reštrukturalizačného konania má tieto účinky (§ 114 ods. 1 ZKR):

a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka podliehajú súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,

b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,

d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania; vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,

e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,

f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať,

g) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

 • Súd Mestský súd Košice
 • Spisová značka 43R/5/2023
 • ICS 7123211506
 • Vydal Mgr. Jozef Hajdu
 • Vydal FN sudca