Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3677128

1. SPS services s.r.o.

 • Konanie č. 3677128
 • Vydaný 24.07.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 144 z roku 2023 28.7.2023
 • Úpadca 1. SPS services s.r.o.
  IČO: 44262884
  SNP 1301
  96501   Žiar nad Hronom
Správcovia
 • Ondrej Zachar, JUDr.
  IČO: 42069599
  Šoltésovej 2
  97400   Banská Bystrica 1
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Finančné riaditeľstvo SR - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka 1. SPS services s.r.o., so sídlom SNP 1301, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 262 884, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 15106/S, takto

Rozhodnutie

I. Súd u s t a n o v u j e JUDr. Ondreja Zachara, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Horná 65/A do funkcie predbežného správcu dlžníka - 1. SPS services s.r.o., so sídlom SNP 1301, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 262 884.

II. Predbežný správca je p o v i n n ý zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 6K/10/2023
 • ICS 6123309069
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN sudca