Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3237347

1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.

 • Konanie č. 3237347
 • Vydaný 17.8.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 162 z roku 2023 23.8.2023
 • Úpadca 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
  IČO: 36460869
  Ľubochnianska 2407/2
  08006   Ľubotice
Správcovia
 • Stanislav Demčák, JUDr.
  IČO: 42183138
  1. mája 2049/1
  06901   Snina
Druh
Uznesenie
Hlavička

Mestský súd Košice v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o., so sídlom: Ľubochnianska 2407/2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36 460 869, práv. zast.: JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA., advokát, č. SAK: 3343, so sídlom: Žižkova 6, 040 01 Košice, IČO: 35 505 249, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie takto

Rozhodnutie

I. P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o., so sídlom: Ľubochnianska 2407/2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36 460 869.

II. Reštrukturalizáciu u z n á v a za hlavné insolvenčné konanie.

III. U s t a n o v u j e za správcu podstaty: JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom kancelárie: Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S1581.

IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť tunajšiemu súdu každých 30 dní podrobnú písomnú správu o stave a priebehu reštrukturalizačného konania, ako aj o priebehu zostavovania zoznamu pohľadávok, zároveň v lehote do 15 dní od uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok oznámiť tunajšiemu súdu, že prihlásené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok v registri úpadcov a spolu s týmto oznámením doručiť tunajšiemu súdu evidenčnú pomôcku ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv a následne po uplynutí lehoty na popieranie pohľadávok najneskôr do troch dní od uplynutia tejto lehoty doručiť jeden rovnopis zoznamu pohľadávok s vyznačením popretých pohľadávok na tunajší súd.

V. Ukladá správcovi podstaty povinnosť pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty bezodkladne individuálne informovať o povolení reštrukturalizácie známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako je Slovenská republika, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských štátov, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní; a to individuálnym zaslaním štandardného formulára, ktorý je uverejnený na Európskom portáli elektronickej justície pod názvom „Oznam o insolvenčnom konaní“, každému známemu zahraničnému veriteľovi zvlášť.

VI. V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu podstaty prihláškami, pričom správcovi podstaty musia byť prihlášky doručené do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie, inak sa na nich neprihliada. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto uznesenia.

VII. U r č u j e , že počas reštrukturalizácie budú podliehať súhlasu správcu podstaty nasledovné právne úkony dlžníka:

- zmeny miezd zamestnancov a zmeny pracovných zmlúv;

- odmeny a prémie vedúcich pracovníkov;

- opravy a investície nad 100.000,00 EUR;

- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;

- nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe;

- prevod iného majetku ako nadbytočného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom;

- prenájom alebo akékoľvek zaťaženie majetku alebo časti majetku, ktorého hodnota predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom;

- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke, factoringovom financovaní alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov;

- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;

- vystavenie a avalovanie zmeniek a iných cenných papierov, kúpa a predaj cenných papierov;

- urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;

- urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;

- vykonanie iného než bežného úkonu v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie na čas viac ako troch mesiacov;

- uzatvorenie zmluvy / uzatvorenie dodatkov k existujúcej zmluve, ktorou sa dlžník zaviaže / zaviazal poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 100.000,00 EUR;

- akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných sankcií;

- urobenie akéhokoľvek právneho úkonu voči spriaznenej osobe s veriteľom prihlásenej pohľadávky;

- uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle ustanovenia § 124 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane uznania záväzku pred súdom v konaní o určenie popretej pohľadávky.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie, s výnimkou II. výroku tohto uznesenia.

Proti II. výroku tohto uznesenia o uznaní reštrukturalizácie za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Mestskom súde Košice, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR a čl. 5 nariadenia).

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ďalej len „C.s.p.“) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 363 C.s.p.).

Podľa ust. § 197 ods. 6 ZKR, v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie súd poučí účastníkov o ich práve uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. Podľa ust. § 52 C.s.p., strana má právo z dôvodov uvedených v § 49 uplatniť námietku zaujatosti. Podľa ust. § 52 ods. 2 C.s.p., v námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú zverejnením uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 118 ods. 1 ZKR).

Za zverejnené sa uznesenie o povolení reštrukturalizácie považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku (v zmysle ust. § 199 ods. 9 ZKR).

Ak ZKR neustanovuje inak, reštrukturalizácia bráni tomu, aby sa na toho istého dlžníka začalo alebo prebiehalo konkurzné konanie; ak počas reštrukturalizácie dôjde na súd návrh na vyhlásenie konkurzu, súd návrh na vyhlásenie konkurzu uznesením odmietne (§ 118 ods. 2 ZKR).

Ak ZKR neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká (§ 120 ods. 1 ZKR).

Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku prihláškou. Prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára a musí byť autorizovaná; to neplatí, ak ide o zahraničného veriteľa podľa osobitného predpisu. Prihláška musí byť správcovi doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie, inak sa na ňu neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR v spojení s ust. § 28 ods. 6 ZKR).

Za začiatok plynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (v zmysle ust. § 199 ods. 4 a 9 ZKR).

Ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR sa použijú primerane. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku (§ 122 ods. 1 ZKR).

Prihláška musí byť podaná spôsobom podľa § 28 ods. 2 ZKR a musí obsahovať základné náležitosti prihlášky, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 1 ZKR).

Prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu a musí byť autorizovaná. Ak ide o zahraničného veriteľa podľa osobitného predpisu, prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára podľa osobitného predpisu. Prihláška musí byť správcovi doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak prihlášku podáva zástupca veriteľa, plnomocenstvo vyhotovené v listinnej podobe sa doručuje elektronicky tak, že sa prevedie do elektronickej podoby a pripojí sa k prihláške; ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii sa nepoužijú. Ak plnomocenstvo vyhotovené v elektronickej podobe alebo plnomocenstvo podľa predchádzajúcej vety nie je pripojené k prihláške, na prihlášku sa neprihliada (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 1 ZKR a § 28 ods. 2 ZKR).

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 2 ZKR).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 3 ZKR).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 4 ZKR).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 5 ZKR).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 6 ZKR).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 8 ZKR).

Ustanovenia § 30 a § 31 ZKR sa použijú rovnako (§ 122 ods. 2 ZKR).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 122 ods. 2 ZKR v spojení s § 30 ods. 1 ZKR).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 122 ods. 2 ZKR v spojení s § 30 ods. 2 ZKR).

Prihlásené pohľadávky správca priebežne zapisuje do zoznamu pohľadávok v registri úpadcov. To platí primerane aj o zmenách v zozname pohľadávok v registri úpadcov, ktoré je správca povinný v zozname pohľadávok v registri úpadcov uskutočniť bez zbytočného odkladu (§ 122 ods. 2 ZKR v spojení s § 31 ods. 1 ZKR).

Na účely výkonu práv spojených s prihlásenou pohľadávkou sa v konkurze vychádza zo zoznamu pohľadávok v registri úpadcov (§ 122 ods. 2 ZKR v spojení s § 31 ods. 2 ZKR).

Najneskôr päť dní pred konaním prvej schôdze veriteľov správca oznámi súdu, že prihlásené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok v registri úpadcov (§ 122 ods. 2 ZKR v spojení s § 31 ods. 3 ZKR).

Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).

Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).

Správca na podnet popretého veriteľa bez zbytočného odkladu predloží súdu prihlášku a) pohľadávky priznanej rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého by inak bolo možné nariadiť výkon rozhodnutia, alebo vykonať exekúciu, b) pohľadávky, v ktorej bolo uplatnené zabezpečovacie právo registrované v registri záložných práv, registrované v osobitnom registri, alebo zapísané v katastri nehnuteľností (§ 125 ods. 1 ZKR).

Správca spolu s prihláškou pohľadávky predloží súdu listiny, ktoré predložil prihlasujúci veriteľ, uvedie zároveň svoje stanovisko, či pohľadávka je a v akom rozsahu evidovaná v účtovníctve dlžníka, či je a v akom rozsahu a z akého dôvodu namietaná dlžníkom alebo inými osobami (§ 125 ods. 2 ZKR).

Súd na základe predložených listín bez zbytočného odkladu rozhodne, či a v akom rozsahu veriteľovi prizná hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s popretou pohľadávkou. Rozhodnutie podľa odseku 3 súd doručí správcovi a veriteľovi, o ktorého právach spojených s popretou pohľadávkou rozhodoval; rozhodnutie sa nezverejňuje v Obchodnom vestníku (§ 125 ods. 3 a 4 ZKR).

Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo neuposlúchne príkaz súdu. Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur (§ 102 ods. 1 písm. a) a c), ods. 2, 3 C.s.p.).

 • Súd Mestský súd Košice
 • Spisová značka 43R/5/2023
 • ICS 7123211506
 • Vydal Mgr. Jozef Hajdu
 • Vydal FN sudca