Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 3721413

1. SPS services s.r.o.

 • Konanie č. 3721413
 • Vydaný 13.09.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 179 z roku 2023 20.9.2023
 • Úpadca 1. SPS services s.r.o.
  IČO: 44262884
  SNP 1301
  96501   Žiar nad Hronom
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Finančné riaditeľstvo SR - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka 1. SPS services s.r.o., so sídlom SNP 1301, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 262 884, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 15106/S, takto

Rozhodnutie

I. V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka 1. SPS services s.r.o., so sídlom SNP 1301, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 262 884.

II. Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III. U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty JUDr. Ondreja Zachara, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Horná 65/A.

IV. Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu prihláškou, ktorá musí byť autorizovaná. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

V. P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Ondrejovi Zacharovi, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Horná 65/A paušálnu náhradu výdavkov v sume 1 500 Eur, vzniknutých pri výkone predbežnej správy.

VI. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť JUDr. Ondrejovi Zacharovi, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Horná 65/A paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1 500 Eur na účet č. IBAN: SK58 1111 0000 0014 2585 6001 z preddavku evidovaného pod položkou D19, položka registra 22, rok 2023, pod číslom účtovného dokladu 11. V. 2023, do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

1. Proti výroku o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie dlžník a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

2. Proti výroku, ktorým súd priznal predbežnému správcovi paušálnu náhradu výdavkov je prípustné odvolanie. Odvolanie je oprávnený podať predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Banská Bystrica (§ 21 ods. 3 ZKR)

3. Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).

4. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).

5. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu a musí byť autorizovaná. Ak ide o zahraničného veriteľa podľa osobitného predpisu, prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára podľa osobitného predpisu. Prihláška musí byť správcovi doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak návrh podáva zástupca dlžníka, k návrhu musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie dlžníka pri prihlasovaní pohľadávky v konkurze, ktoré musí byť autorizované dlžníkom, inak sa naň neprihliada. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).

6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).

7. Prihláška musí byť podaná spôsobom podľa § 28 ods. 2 a musí obsahovať základné náležitosti prihlášky, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky (§ 29 ods. 1 ZKR). Prihláška pohľadávky a jej prílohy sa podávajú prostredníctvom elektronického formulára (§ 25 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.) Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

8. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

9. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

10. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).

11. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).

12. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

13. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

14. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).

15. Podľa článku 53 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (ďalej len „nariadenie“), každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoje pohľadávky do insolvenčného konania prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov, ktoré sú prípustné podľa práva štátu, v ktorom sa začalo konanie. Na samotné prihlasovanie pohľadávok sa nevyžaduje zastúpenie advokátom alebo iným príslušníkom právnického povolania.

16. Podľa článku 54 ods. 1 nariadenia, hneď po začatí insolvenčného konania v členskom štáte súd tohto štátu s príslušnou právomocou alebo správca vymenovaný týmto súdom okamžite informuje známych zahraničných veriteľov.

17. Podľa článku 54 ods. 2 nariadenia, súčasťou informácie uvedenej v odseku 1, poskytnutej prostredníctvom individuálneho oznamu, sú časové lehoty, pokuty stanovené v súvislosti s týmito časovými lehotami, označenie orgánu alebo úradu oprávneného prijímať prihlášky pohľadávok a všetky iné stanovené opatrenia. V tomto ozname sa musí uviesť aj to, či veritelia, ktorých pohľadávky sú prednostné alebo kryté vecným právom, musia svoje pohľadávky prihlasovať. K oznamu sa pripojí aj kópia štandardného formulára prihlášky pohľadávok uvedeného v článku 55 alebo informácie o tom, kde je takýto formulár k dispozícii.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 6K/10/2023
 • ICS 6123309069
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN sudca