Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1466560

F.B.A., s.r.o.

 • Konanie č. 1466560
 • Vydaný 9.10.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 196 z roku 2023 13.10.2023
 • Úpadca F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. Hraničiarov 6/a
  85103   Bratislava
 • Navrhovatelia F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. Hraničiarov 6/a
  85103   Bratislava
 • AÇAIMANIA Europe s.r.o.
  IČO: 45481458
  Ulica Svornosti 42
  82106   Bratislava
 • MK Recovery, k.s.
  Cintorínska 22
  81108   Bratislava
 • JUDr. Vojtech Agner
  Cintorínska 22
  81108   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: F. B. A., s. r. o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651, správcom ktorého je: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn, správcu: S 1690, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto

Rozhodnutie

I. Súd konkurz na majetok úpadcu: F. B. A., s. r. o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651, z r u š u j e pre nedostatok majetku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mestskom súde Bratislava III. Toto uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručované inak ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd Mestský súd Bratislava III
 • Spisová značka 4K/36/2016
 • ICS 1116214568
 • Vydal Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
 • Vydal FN sudca